Przetarg na sprzedaż energii elektrycznej – jak wygląda i o czym należy pamiętać?

Na skróty:

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 1 stycznia 2021 roku, z założenia miała zapewnić między innymi uproszczenie zasad udzielania zamówień oraz poprawę pozycji wykonawców i podwykonawców w dostępności do realizacji kontraktu. Ponadto ustawodawca chciał w ten sposób zmobilizować małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w zamówieniach publicznych.

W dalszym ciągu jednak procedura przetargowa rodzi wiele pytań, na które postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź.
 • O jakich terminach należy pamiętać, uczestnicząc w przetargach elektrycznych?
 • Jakie dokumenty przed przetargiem należy przygotować?
 • Kto musi ogłaszać przetarg?
 • Czy przetarg elektryczny ma wpływ na cenę energii elektrycznej?

Znaczenie dotrzymania terminów w przetargu

Jednym z istotnych elementów procedury przetargowej są terminy. Ich przeoczenie bądź niedotrzymanie może spowodować poważne skutki prawne w zakresie skutecznej realizacji umowy ze spowodowaniem zakłócenia w łańcuchu dostaw energii włącznie.

Zwróćmy uwagę na trzy terminy mające poważny wpływ na przetarg na sprzedaż energii elektrycznej.

Terminy, o których trzeba pamiętać:

 • Data wygaśnięcia poprzedniej umowy i okres jej wypowiedzenia;
 • Czas na przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
 • Termin na zgłoszenie zmiany sprzedawcy na każdym punkcie poboru energii.

Data wygaśnięcia poprzedniej umowy i okres jej wypowiedzenia 

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej może nastąpić dopiero po wygaśnięciu dotychczas obowiązującej umowy. Rodzi to konieczność ustalenia następujących faktów:

 • Który podmiot jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
 • Czy umowy dystrybucyjne (dotyczy przypadku rozdzielności umów) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony? Informacja powinna dotyczyć każdego punktu poboru energii;
 • Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?

Weryfikacja statusu prawnego dotychczas obowiązujących umów, a co za tym idzie możliwość zmiany sprzedawcy energii, jest dostępna w punktach poboru energii.

Wypada dodać, iż nie niesie to za sobą konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Czas na przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

Terminy składania ofert w przetargu nieograniczonym znajdujemy w artykule 43 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który między innymi stanowi:

Art. 43 pkt 2.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Art. 43 pkt 2a.

W sytuacjach określonych w art. 37 ust. 5 i 6 termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Art. 43 pkt 2b.

Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach:

1)

opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

2)

jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Trzeba dodać, iż wykonawca jest związany warunkami oferty nie dłużej aniżeli 90 dni. Mówi o tym art. 220 ust. 1 pkt tej samej ustawy.

Termin na zgłoszenie zmiany sprzedawcy na każdym punkcie poboru energii 

W zależności od tego, czy zmiana sprzedawcy w określonym PPE następuje po raz pierwszy, czy też kolejny, terminy na zgłoszenia tego faktu wynoszą analogicznie: 21 i 30 dni.

Odbywa się to poprzez Platformę Wymiany Informacji, skąd zawiadomienie trafia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dostawa energii elektrycznej przetarg).

Skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy i sprzedaż energii elektrycznej muszą być poprzedzone potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia wzmiankowanej zmiany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Dokumenty przetargowe – przetargi elektryczne Warszawa

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowi podstawowy dokument zamówienia, który powinien być sporządzony przez Zamawiającego w celu określenia warunków zamówienia.

Elementem SWZ jest Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), którego formuła także została określona w art. 99 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Co powinien zawierać załącznik OPZ?

 1. Numery PPE;
 2. Adresy;
 3. Grupy taryfowe;
 4. Daty rozpoczęcia sprzedaży we wszystkich PPE;
 5. Planowane zużycie energii dla każdego PPE przez cały okres trwania umowy (zestawienia roczne oraz miesięczne);
 6. Nazwy Operatorów Systemu Dystrybucyjnego;
 7. Liczba porządkowa określająca kolejność zmiany sprzedawcy;
 8. Nazwa dotychczasowego sprzedawcy;
 9. Okres wypowiedzenia obowiązującej umowy;
 10. Do kogo będzie należał obowiązek wypowiedzenie umowy, czy obejmie on Wykonawcę, czy też umowa została już wypowiedziana lub też została zawarta na czas określony i nie wymaga wypowiedzenia;
 11. Nabywca i Odbiorca faktur (przy centralizacji umów).
 12. Informacja o punktach objętych postępowaniem, w których prowadzona jest produkcja własna z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Kto musi ogłaszać przetarg

Kto powinien pamiętać o ogłoszeniu przetargu przed zmianą sprzedawcy energii elektrycznej


Zamówienia publiczne, jak nazwa wskazuje, dotyczą podmiotów publicznych, do których zaliczają się jednostki samorządu, administracja rządowa itp.

To na nich spoczywa obowiązek wyboru sprzedawcy, a co za tym idzie cena energii elektrycznej, którą ostatecznie zapłacą poszczególni odbiorcy końcowi.

Założeniem nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest poprawa transparentności zawierania kontraktów i skuteczniejsza weryfikacja możliwości sprzedawców. Dostawa energii elektrycznej musi przebiegać w sposób niezakłócony i ciągły. Czy nowe prawo spełni pokładane w nim oczekiwania? Miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie.

Jesteś zainteresowany zmianą sprzedawcy energii elektrycznej?

Rachunki za prąd spędzają Ci sen z powiek i szukasz optymalnego rozwiązania?

sprzedaż energii elektrycznej - jak przeprowadzić przetarg na sprzedaż energii? zmiana dostawcy prądu warszawa

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Biorąc udział w programie Szkolenia

Zyskasz wiedzę i umiejętności by cieszyć się dobrymi relacjami w biznesie lub osiągać ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe

Współpraca z klientem biznesowym stawia nas przed koniecznością podnoszenia poziomu wiedzy i zapewniania obsługi przez kompetentnych doradców. Nasze bogate doświadczenie i 12 letnia praktyka pozwala nam na skuteczne wdrażanie osób w sieci sprzedaży rynku energetycznego. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby lub grupy sprzedaży, dobierając zakres szkolenia na podstawie wywiadu i potrzeb. W naszych szkoleniach skupiamy się na tych obszarach, które są potrzebne do skutecznej sprzedaży. Kilkaset case study z rynku energii, gazu, fotowoltaiki pozwala na zapewnienie naszym pracownikom i uczestnikom kursu pewności siebie i płynnego wejścia w skuteczną obsługę firm. Przekuwamy wiedzę w praktykę, zapewniając opiekę podczas spotkań biznesowych przez naszych trenerów. Analizujemy zachowania, udzielamy wskazówek i pomagamy w pierwszych samodzielnych krokach biznesowych. Wiemy, na jakich aspektach zależy klientom ponieważ stale badamy ich potrzeby. Chcemy podzielić się tą wiedzą, abyś i Ty mógł realizować z nami swoje cele biznesowe.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

koszty produkcji energii elektrycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Biorąc udział w programie DSR

Zyskasz dodatkowy przychód i obniżysz koszty energii

Demand Side Response (DSR) daje odbiorcom energii możliwość uzyskania regularnego wynagrodzenia w zamian za gotowość do chwilowego ograniczenia części poboru energii elektrycznej. W momentach szczytowego zapotrzebowania na energię może pojawić się deficyt mocy w systemie. Firmy takie jak Twoja, uczestniczące w programie mogą zostać wezwane przez operatora do pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Te niezwykle rzadkie zakłócenia w krajowym systemie elektroenergetycznym mogą wystąpić przy ekstremalnie upalnej lub mroźnej pogodzie lub w czasie nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

zmiana dostawcy prądu warszawa